SZKÓŁKA TENISOWA DLA DZIECI W SOBOTĘ- ZAPRASZAMY :)


STATUT
BESKIDZKIEGO  TOWARZYSTWA  TENISOWEGO  „WIELKI  SZLEM”


I  Nazwa, charakter, teren działania i siedziba stowarzyszenia.

p.1

    Beskidzkie Towarzystwo Tenisowe „Wielki Szlem” dalej zwane Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zrzeszającym i reprezentującym swoich członków.
p.2

    Stowarzyszenie jest zarejestrowane, posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w granicach przewidzianych przepisami prawa.
p.3

    Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą – „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o kulturze fizycznej, niniejszym statutem.
Stowarzyszenie realizuje cele i zadania określone w niniejszym statucie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

p.4

    Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
a siedzibą miasto Bielsko-Biała.
II  Cele i zadania Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji.

p.5

    Celem Stowarzyszenia jest organizowanie zawodów sportowych, rozgrywek sportowych, imprez rekreacyjnych oraz udział w takich zawodach i imprezach oraz uczestnictwo w zawodach organizowanych przez PZT, ŚlOZT i inne organizacje sportowe w kraju za granicą.
p.6

    Do zadań Stowarzyszenia należy w szczególności:
1-    popularyzowanie i rozwój tenisa ziemnego,
2-    organizowanie rozgrywek międzyklubowych, pucharowych oraz turniejów o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, wojewódzkiej oraz turnieje  towarzyskie,
3-    organizowanie rozgrywek na szczeblu Stowarzyszenia,
4-    prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego,
5-    promocja i reklama tenisa ziemnego lokalnie i na terenie całego kraju,
6-    zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania tenisa ziemnego,

p.7

    W celu realizowania powyższego Stowarzyszenie:
1-    organizuje rozgrywki sportowe i zawody oraz bierze czynny udział
      w imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje,
2-    zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania tenisa ziemnego w postaci zabezpieczenia środków finansowych, sprzętu i urządzeń sportowych,
3-    opracowuje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne oraz materiały promocyjne i reklamowe.
III  Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

p.8

1-    Członkiem Stowarzyszenia może być każdy bez względu na wiek, płeć, narodowość i obywatelstwo.
2-    Niepełnoletni poniżej 18-go roku życia mogą zostać członkami Stowarzyszenia za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

p.9

1-    Członkostwo nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej przez kandydata oraz po akceptacji Zarządu Towarzystwa oraz uiszczenia składki w wysokości ustalonej przez Zarząd. Dowodem przynależności do Stowarzyszenia jest ważna legitymacja członkowska wydana przez Zarząd Stowarzyszenia.
2-    Osoba niepełnoletnia poniżej 18-go roku życia nie posiada czynnego
     i biernego prawa wyborczego oraz prawa do udziału w głosowaniach nad
     podjęciem uchwał.

p.10

    Członkostwo ustaje na skutek:
1-    dobrowolnego wystąpienia,
2-    skreślenia z listy członków na skutek nie opłacania składki członkowskiej przez okres 12 miesięcy,
3-    postępowania dyscyplinarnego wszczętego przez Zarząd,
4-    zgonu członka,
5-    rozwiązania się Stowarzyszenia.

p.11

    Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1-    uczestniczyć w ogólnych zebraniach Stowarzyszenia,
2-    wybierać i odwoływać członków władz Stowarzyszenia oraz kandydatów do tych władz,
3-    kandydować do tych władz pod warunkiem ukończenia osiemnastu lat,
4-    oceniać i poddawać krytyce działalność Stowarzyszenia i jego władz oraz wysuwać postulaty i wnioski pod ich adresem,
5-    być informowanym na bieżąco o wszelkich decyzjach i działaniach podejmowanych przez władze,
6-    korzysta z wszelkich urządzeń i sprzętu sportowego będących własnością Stowarzyszenia oraz innych udogodnień, jakie stwarza Stowarzyszenia swoim członkom.
p.12

    Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1-    przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2-    regularnie opłacać składki członkowskie,
3-    przestrzegać zasad koleżeńskich wobec innych członków Stowarzyszenia,
4-    chronić własność Stowarzyszenia, przyczyniać się do jego rozwoju i dbać
      o dobre imię.
p.13

1-    W przypadku naruszenia postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia członek Stowarzyszenia może być ukarany upomnieniem, naganą, czasowym zawieszeniem praw członkowskich, wykluczeniem ze Stowarzyszenia.
2-    Postępowanie dyscyplinarne wszczyna Zarząd Stowarzyszenia.
3-    Od uchwały Zarządu w sprawie ukarania członka przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

IV  Władze Stowarzyszenia
p.14

1-    Władzami Stowarzyszenia są:
a-    Walne Zebranie Członków,
b-    Zarząd,
c-    Komisja Rewizyjna.
2-    Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

p.15

1-    Zarząd i Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Walne Zebranie Członków w drodze wyborów. Wybory odbywają się na zasadach zgodnych z przejętym przez Walne Zebranie Członków Regulaminem Wyborów.
2-    Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym (chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu Członków opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym) zwykłą większością głosów.
3-    Na miejsce członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji, osoby które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą ilość głosów. Kooptacja taka może dotyczyć więcej niż połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

p.16

1-    Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy prawomocnych do głosowania.
2-    W razie równości głosów w głosowaniu Walnego Zebrania Członków decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.

p.17

Członek władz jest zobowiązany:
1-    aktywnie uczestniczyć w pracach władz,
2-    reprezentować interesy Stowarzyszenia i jego członków, rozpatrywać uwagi i postulaty członków Stowarzyszenia i przenosić  je na zebrania władz Stowarzyszenia,
3-    składać członkom Stowarzyszenia wyjaśnienia i sprawozdania ze swojej działalności.

p.18

1-    Członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku nie wypełnienia obowiązków naruszenia postanowień statutu i obowiązujących uchwał organów Towarzystwa na wniosek:
a-    Zarządu Stowarzyszenia,
b-    co najmniej 1/3 głosów Walnego Zebrania Członków.
2-    Odwołanie następuje na drodze uchwały Walnego Zebrania Członków,
3-    Decyzja o odwołaniu z zajmowanej funkcji członka władz winna być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego.

p.19

1-    Mandat członka władz wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
a-    ustania członkostwa w Towarzystwie,
b-    rezygnacji z mandatu-okres rezygnacji wynosi 30 dni i musi być przedłużony na piśmie Zarządowi,
c-    odwołania w trybie określonym w p.18.
2-    W razie zmniejszenia się ilości osób Zarządu Stowarzyszenia do dwóch , zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu Zarządu w terminie 21-dniowym.
a-    W wypadku rezygnacji Prezesa jego obowiązki przejmuje Wiceprezes do momentu wyboru nowego Prezesa przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków,
b-    W razie rezygnacji dwóch lub trzech członków zarządu Prezes sprawuje obowiązki do najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  Członków, które zwołuje się w terminie 21-dniowym.

p.20

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnia swoje funkcje społecznie.
WALNE  ZEBRANIE  CZŁÓNKÓW  STOWARZYSZENIA

p.21

1-    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia,
2-    Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku i jest prawomocne:
a-    w pierwszym terminie – w obecności co najmniej połowy uprawnionych w Walnym Zebraniu Członków,
b-    w drugim terminie – bez względu na ilość członków.
     3- W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie
         Stowarzyszenia.

p.22

Walne Zebranie Członków:
1-    dokonuje wyboru władz Stowarzyszenia (po upływie kadencji),
2-    uchwala plany i zalecenia wobec władz Stowarzyszenia, w tym roczny kalendarz imprez organizowanych przez Stowarzyszenia i roczny budżet Stowarzyszenia,
3-    rozpatruje i ocenia działalność Stowarzyszenia, jego władz oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia absolutorium,
4-    uchwala statut i zmiany do statutu Stowarzyszenia,
5-    określa wysokość składki członkowskiej,
6-    decyduje o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
7-    rozpatruje wnioski i postulaty wniesione przez władze lub członków Stowarzyszenia,
8-    rozpatruje odwołania członków od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich.

p.23

1-    Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają większością głosów z wyjątkiem uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia, które wymagają 2/3 głosów.


p.24

1-    Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia, który o jego terminie, miejscu i porządku obrad musi poinformować wszystkich członków z 10- dniowym wyprzedzeniem.
2-    Na wniosek Zarządu i na każde żądanie Komisji Rewizyjnej i organów nadzorujących lub pisemny wniosek ½ członków Stowarzyszenia - Zarząd jest zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia w terminie do jednego miesiąca od daty ogłoszenia uchwały, zadania lub wnioski.
3-    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

p.25

Obrady Walnego Zebrania Członków odbywają się zgodnie z regulaminem Walnego Zebrania Członków opracowanym przez Zarząd i przyjętym przez Walne Zebranie Członków.

ZARZĄD  STOWARZYSZENIA
p.26

1-    Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach miedzy Walnymi Zebraniami Członków i odpowiada za swoja działalność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
2-    Zarząd składa się z pięciu osób w tym z :
a-    Prezesa Zarządu,
b-    Wiceprezesa Zarządu,
c-    Sekretarza,
d-    Skarbnika,
e-    Członka Zarządu.
3-    Zarząd pracuje  w oparciu o Regulamin Pracy Zarządu przyjęty na 1-ym posiedzeniu Zarządu,
4-    Zarząd zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

p.27

1-    Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu. Prezesa może zastąpić Wiceprezes lub upoważniony przez Prezesa Członek Zarządu.
2-    Do złożenia oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictwa wymagane jest współdziałanie oraz złożenie podpisów przez Prezesa i Wiceprezesa lub jednego z nich wraz z upoważnionym członkiem Zarządu.
3-    Do poszczególnych spraw lub zespołu spraw Zarząd może ustanowić pełnomocnika działającego samodzielnie.

p.28

    Zarząd Stowarzyszenia:
1-    zwołuje Walne Zebranie Członków ustalając termin, miejsce, porządek obrad i zasady wyborów,
2-    realizuje uchwały Walnego Zebrania Członków,
3-    reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu,
4-    ustala wysokość składki członkowskiej,
5-    zarządza majątkiem Stowarzyszenia,
6-    podejmuje uchwałę o sprawach członkowskich,
7-    powołuje komisje problemowe,
8-    kieruje działalnością zespołów  i  grup tenisa ziemnego.

KOMISJA  REWIZYJNA

p.29

1-    Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia, a w szczególności działalność Zarządu.
2-    Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
3-    W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu Stowarzyszenia.
4-    Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Regulamin przyjęty na pierwszym posiedzeniu.
5-    W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  w celu jej uzupełnienia w terminie 21- dniowym.

p.30

    Komisja Rewizyjna:
1-    Wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza,
2-    Okresowo kontroluje działalność statutowa i finansową Stowarzyszenia przynajmniej jeden raz w roku,
3-    Składa sprawozdanie ze swojej działalności przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia,
4-    Stawia wniosek o udzielenie lub odmówienie absolutorium Zarządowi,
5-    Wydaje zalecenia pokontrolne.

p.31

1-    Posiedzenia Komisji powinny odbywać się raz na kwartał .
2-    Członkowie Komisji mogą brać udział w zebraniach Zarządu bez prawa głosowania.

MAJĄTEK  STOWARZYSZENIA

p.32

    Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe, sprzęt i urządzenia sportowe, nieruchomości i inne prawa własnościowe.
p.33

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1-    składek członkowskich,
2-    dotacji, darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,
3-    dotacji na zadania zlecone,
4-    innej działalności statutowej.

p.34

1-    Wysokość składki członkowskiej określa Walne Zgromadzenie Członków.
2-    Płacone jako składki środki finansowe nie podlegają zwrotowi.

p.35

1-    Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji finansowaniu statutowej działalności Stowarzyszenia.
2-    Działalność finansowa realizowana jest na podstawie rocznego budżetu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
3-    Sprawozdanie z wykonania budżetu zatwierdza Walne Zebranie Członków.

p.36

    Stowarzyszenie posiada  własny rachunek bankowy.

VI  Zmiana Statutu

p.37

1-    Zmiany w statucie wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków i zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.
2-    Uchwały Walnego Zebrania Członków o zmianach w statucie wymagają większości 2/3 głosów obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

VII Likwidacja Stowarzyszenia

p.38

Likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić:
1-    Na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania,
2-    Na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

p.39

1-    Uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia jednoznacznie określają tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
2-    Uchwała o przekazanie majątku podlega zatwierdzeniu przez władze rejestracyjne i Nadrzędne nadzorujące działalność Stowarzyszenia.


VII  Postanowienia końcowe

p.40

    Stowarzyszenie może zostać członkiem związków stowarzyszeń sportowych.
O przystąpieniu do związku decyduje Zarząd.

p.41

    Wszelkie sprawy wewnętrzne Stowarzyszenia ustala Zarząd w oparciu
 o obowiązujące przepisy i zarządzenia.

p.42

    Prawo interpretacji niniejszego statutu i wewnętrznych przepisów Stowarzyszenia posiadają Walne Zebranie Członków oraz Zarząd Stowarzyszenia.
pros pro piłki rakiety tenis, trener tenisa Bielsko-Biała, tenis dla dzieci Copyright © 2010